Privacybeleid

ZoMens is zich er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ZoMens. Je dient je ervan bewust te zijn dat ZoMens niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

WGBO-Privacyreglement /AVG wet

Wet op geneeskundige behandelovereenkomst/Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).`

Bestaande regels blijven gelden

De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. De volgende wetten blijven dus gelden:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

 

REGISTRATIE GEGEVENS:

Praktijk ZoMens registreert, conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), medische en administratieve gegevens om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ZoMens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces

–          Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training

–          Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. dienstverlening (bijv. arbeidsfysiotherapieproducten)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het behandeldossier  of abonnement

 

De WGBO stelt aan fysiotherapeuten de volgende verplichtingen:

 • Toestemmingsvereiste: Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is.
 • Dossierplicht: De fysiotherapeut is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt, zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.
 • Bewaarplicht: Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).
 • Vernietiging: De fysiotherapeut is verplicht het dossier te vernietigen binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.
 • Geheimhoudingsplicht: Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage in of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen.
 • Rechten cliënt: De cliënt heeft een aantal rechten waar de fysiotherapeut rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

 

Toevoeging rechten AVG:

 • Recht op vergetelheid: Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Zij kunnen daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.
 • Recht op dataportabiliteit: Mensen hebben (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit. Zo kunnen zij hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Bijvoorbeeld als zij zich willen uitschrijven bij de ene sociale netwerksite en zich inschrijven bij een andere. Zij kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is

 

PRIVACY REGLEMENT:                                                                                                                                                           

Op de registratie van persoonsgegevens  is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De regels zijn hieronder weergegeven.

 • Behalve de oefentherapeut die je behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere oefentherapeuten in de praktijk, controlerende organisaties (denk aan certificerende instanties), Inspectie voor de Volksgezondheid, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Jouw verzekeraar heeft alleen het recht om de administratieve gegevens in te zien (o.a. ten behoeve van declaraties). Medisch inhoudelijk hebben zij geen inzagerecht.
 • Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de oefentherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als je  gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als je er bezwaar tegen hebt dat je gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kun je dat meedelen aan jouw oefentherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

  WEBSITE, EMAIL EN WHATSAPP M.B.T. PRIVACY POLICY

 • Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.
 • Praktijk ZoMens respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Gebruik van onze diensten: Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fysio of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • Communicatie: Wanneer u e-mail, What’s-app of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van praktijk ZoMens of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • Doeleinden: We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 • Derden: De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Veranderingen: Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 • Online surf- en klikgedrag: We verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.
 • Keuzes voor persoonsgegevens: Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
 • Onze email wordt via SSL-certificaat versleuteld verstuurd, hierdoor verzekeren we dat het bij ons veilig de deur uitgaat en alleen door de ons opgegeven ontvanger kan worden gelezen. Praktijk ZoMens is niet verantwoordelijk voor het transport en verwerking van de email bij de ontvanger.

BEJEGENING:

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt.

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende Oefentherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een oefentherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • Indien de patiënt een overdraagbare ziekte heeft, wordt het op prijs gesteld dat dit voor aanvang van de behandeling aan de oefentherapeut gemeld wordt.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een ruimte waarin de privacy gewaarborgd is. Alleen bij groepstherapie of therapie in de oefenzaal zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De oefentherapeut, en eventuele begeleiders, en de patiënt dienen zich tegenover elkaar respectvol te gedragen.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere oefentherapeut worden ingezet of zal de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 

KLACHTEN:

Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je jouw klachten,  bij voorkeur persoonlijk, (telefonisch) melden bij de oefentherapeut. Zij zullen jouw melding zo spoedig mogelijk intern opnemen met betrokken praktijkmedewerkers. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht zullen ze je vragen een formulier in te vullen.

TOP
×

Hoi!

Klik op de persoon met wie je wil spreken.

× Stuur een berichtje